Rendalen: Analyse av historiske økonomiske data og framtidige utvikli...

Rendalen: Analyse av historiske økonomiske data og framtidige utviklingstrekk

Oppdraget frå Rendalen kommune var å utvikle eit notat til interne planprosessar. Notatet er delt i to delar der den første delen tek føre seg prognosar over framtidige sosioøkonomiske og sosiologiske utviklingstrekk. Den andre delen inneheld ein analyse av historiske data vedrørande ressursbruk for kvart verksemdsområde i kommunen. Sentrale spørsmål notatet belyser er til dømes: Korleis vil brukarar av kommunale tenester endre seg dei komande åra og korleis vil dette påverke behovet for kommunale tenester? Kvar har Rendalen kommune fordelt sin bruk av ressursar i forhold til endringar i demografien?

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1790
|

Prosjektansvarlig:

Inge Dyrhol
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Rendalen: Analyse av historiske økonomiske data og framtidige utviklingstrekk

Oppdragsgiver:

Rendalen kommune

Prosjektdeltakere:

Johan Barstad