Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM)

SIM læringsmiljøssenteret.png

Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM)

Skolene på Søre Sunnmøre og i Romsdalsregionen har opprettet egne innsatsteam mot mobbing. Innsatsteamene har fått opplæring i hvordan avdekke, stoppe og forebygge mobbing fra Læringsmiljøsenteret ved Universitet i Stavanger.

Møreforsking Molde og Høgskulen i Volda skal forske på hvordan tiltaket SIM implementeres i regionen. Forskningsprosjektet skal pågå over tre år og er inndelt i tre arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Skolenes implementering: Fremskaffe kunnskap om hvordan skolene tilpasser og videreutvikler «SIM» i egen skolehverdag, for å kunne identifisere utfordringer og gode grep i arbeidet med å forbedre læringsmiljøet.

Arbeidspakke 2: Skoleeiers støttesystemer: Følge og dokumentere i hvilken grad og hvordan skoleeierne støtter implementeringsarbeidet i skolene gjennom å organisere nettverkssamlinger med erfaringsdeling.

Arbeidspakke 3: Brukerperspektivet: Undersøke hvordan elever og lærere på videregående skole opplever innføring av «SIM» generelt og bruk av «Spekter» spesielt, og om de opplever at det har fått konsekvenser for målet om et bedre læringsmiljø og styrket (elev)medvirkning.

Prosjektet er finansiert av Regionalt forskningsfond Midt-Norge.

 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

2770
|

Prosjektansvarlig:

Tonje Hungnes
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Skolens innsatsteam mot mobbing (SIM)

Oppdragsgiver:

PPT Sunndal Tingvoll Nesset

Samarbeidspartnere:

Høgskulen i Volda

Prosjektdeltakere:

Gøril Groven, Tonje Hungnes