Evaluering av resultater og effekter av KRDs satsing på utkantbutikke

Evaluering av resultater og effekter av KRDs satsing på utkantbutikker

Møreforsking skal evaluere Kommunal- og regionaldepartementets satsing på utkantbutikker.

En av hovedsatsingene i Kommunal- og regionaldepartementets direkte innsats for lokal samfunnsutvikling er tiltak rettet mot å opprettholde et godt tilbud av dagligvarebutikker i områder med små markeder og å styrke tilbudet i og rundt slike butikker. Den største satsingen for å nå dette målet er Merkantilt kompetansprogram for utkantbutikker (MERKUR-programmet) som har pågått siden 1995.
 
Satsingen omfatter et opplæringsprogram, rådgivningstjenester fra et oppsøkende konsulentkorps, regionale samlinger for drivere av utkantbutikker og deres samarbeidsparter og tilskuddsordninger for investerings- og utviklingstiltak samt etablering eller oppgradering av utstyr for drivstoffsalg.
 
Evalueringen tar for seg perioden 2006-2012 og ser på utviklingstrekk med betydning for butikkdrift, resultater og effekter av satsingen og i hvilken grad satsingen bidrar til å nå målene med distrikts- og regionalpolitikken.
 
Evalueringen vil gjennomføres av forskerne Lars J. Halvorsen (prosjektleder) og Finn Ove Båtevik.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17818
|

Prosjektansvarlig:

Lars Julius Halvorsen
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av resultater og effekter av KRDs satsing på utkantbutikker

Oppdragsgiver:

Kommunal- og regionaldepartementet

Prosjektdeltakere:

Finn Ove Båtevik