Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet

Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet

Helse i plan, Partnarskap for folkehelse, Kommunehelseprofilar og Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet, er verkemidlar og verktøy som Helsedirektoratet har initiert i arbeidet med å fremje folkehelsa. Møreforsking Volda og Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) samarbeider om evalueringa av desse fire folkehelsetiltaka.
 
Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet er eit verkemiddel for tiltak som skal fange opp dei som fell utanfor dei ordinære aktivitets- og idrettstilboda. Midlane vert fordelte til lokale lag og organisasjonar, som driv aktivitetsfremjande arbeid retta mot den inaktive delen av befolkninga, og er særleg retta mot barn og unge. Møreforsking har evaluert ordninga og kartlagt fordelingsprofil og nøkkelaktørar sine synspunkt på og erfaringar med tilskotsordninga. Evalueringa var ferdig i november 2008.
 

Fakta om prosjektet:

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Tilskotsordninga til lavterskel fysisk aktivitet

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere:

Norsk institutt for by- og regionforskning

Prosjektdeltakere:

Unni Aarflot,