Evaluering av stiftelsen SOR

Evaluering av stiftelsen SOR

På oppdrag for Helsedirektoratet gjennomfører Møreforsking Volda ei evaluering av den langsiktige basisfinansieringa av Stiftelsen SOR (Samordningsrådet for arbeid for menneske med psykisk utviklingshemming). Det vert mellom anna sett nærare på kva rolle SOR har overfor og i samarbeidet med andre aktørar og fagmiljø på fagfeltet, og i kva grad finansieringa av SOR spelar ei rolle i det arbeidet. Informantar er tilsette i SOR, kommunar, habiliteringstenester, vernepleieutdanningar og andre fagmiljø.

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

1795
|

Prosjektansvarlig:

Randi Bergem
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Evaluering av stiftelsen SOR

Oppdragsgiver:

Helsedirektoratet

Prosjektdeltakere:

Brynhild Solvang, Anders Tønnesen,