Flyktningemedverknad

Flyktningemedverknad

Prosjektet Flyktningemedverknad er eit metodeutviklingsprosjekt med fokus på bustadsosialt arbeid overfor flyktningar, og deira behov og moglegheitar for å påverke eigen busituasjon.

Utgangspunktet for prosjektet er bustaden og bumiljøet sin verdi for levekår og velferd, og flyktningar som gruppe sine utfordringar i å påverke dette. Vi arbeidd med problemstillingar som
  • Kva rolle spelar bustad og bumiljø for flyktningane sin velferd og levekår?
  • Korleis kan flyktningar medverke til å betre eller endre sin eigen busituasjon, både på individ- og systemnivå?
  • Korleis kan kommunen internt arbeide for i størst mogleg grad legge til rette for heilskapeleg bustadsosialt arbeid blant flyktningar?
Nytten av prosjektet er meir kunnskap om flyktningane sine eigne refleksjonar og erfaringar med bustadsosialt arbeid i kommunen, og deira tankar om korleis ein kan organisere medverknad for flyktningar som gruppe.
 
Arbeidet bygger mellom anna på Busetjing av flyktningar i kommunane 

Fakta om prosjektet:

Prosjekt nr:

17109
|

Tidsperiode:

-

Tittel:

Flyktningemedverknad

Oppdragsgiver:

Husbanken region Midt-Norge

Prosjektdeltakere:

Randi Bergem,