Delrapport: Utprøving av fôringsbur - Kvalitetsutvikling og utprøving av fôr og...

Delrapport: Utprøving av fôringsbur - Kvalitetsutvikling og utprøving av fôr og fôringsteknologi for taskekrabbe

Forfatter(e):

Astrid Woll, Stig Tuene

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Hitramat & Delikatesser

Rapportnr:

Å0017
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

20

Nøkkelord:

Krabbe,  Cancer pagurus,  Levende lagring 
Forsøkene viste at det lot seg gjøre å fôre opp krabbe i bur av plastbelagt stålnetting i et landanlegg. Drift av systemet og oversikt over krabbene var bedre enn ved tidligere forsøk der man nyttet kasser av helplast stablet i høyden. Krabbene utnyttet ikke plassen på vegger og tak like godt som gulvflaten og det var fem ganger mer krabbe på gulvflaten enn på sideflatene, og ti ganger mer enn i taket. Krabbene hadde godt fôropptak i bur der tettheten var 300 kg/m³ (også uttrykt som 63 kg/m² bunnareal eller 20 kg/m² totalt innvendig areal ). Dette er høyere tettheter enn det som er prøvd tidligere (25-30kg/m²). Forsøkene tyder på gulvarealet er en viktigere faktor i forhold til krabbens fôropptak enn volumet av buret. Dødelighet og skader var betydelig større i burene med høyere tetthet . Dødeligheten skyltes i stor grad skader på gangbein og klør som ble forårsaket av andre krabber, dette til tross for at klørne på krabben var bandet. Oksygenforbruket til krabber under oppfôring ble i gjennomsnitt målt til 0,57 mg/kg/minutt og forbruket til sultende krabber til 0,30
mg/kg/minutt, alt ved 10 °C. Videre framdrift i prosjektet blir beskrevet.