Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport IV: Resultater fra markedsund...

Pelagisk kvalitet - fra hav til fat - Delrapport IV: Resultater fra markedsundersøkelser for makrell i Japan

Forfatter(e):

Brynjolfur Eyjolfson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHF Pelagisk forum

Rapportnr:

Å0516

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

36

Importundersøkelser ble gjennomført i Japan for å kartlegge og dokumentere hvilke kvalitetskrav importører i markedet har til norsk makrell. Forbrukernes oppfatninger i Japan ble også undersøkt for å få informasjon om produktets status i markedet. Totalt var 7 japanske bedrifter med i importundersøkelsen. 375 japanske kvinner var med i konsumentundersøkelsen som var utført av Eksportutvalget for fisk i Tokyo.

 

De japanske bedriftene har svært høye kvalitetskrav. Mye av foredlingsleddet er flyttet til Kina, og Kina blir stadig viktigere som mellomledd for norsk makrell og for makrell fra andre nasjoner. De japanske bedriftene har god kunnskap om produktet og fangstprosessen og er fornøyd med informasjonen de får fra norske leverandører. De er svært bekymret over dagens priser på makrell. De mener at konsumentene og supermarkedene ikke vil ta på seg prisøkning og at det er begrenset hva som kan reduseres av kostnader i verdikjeden. De mener at Norge kan være i ferd med å prise seg ut av markedet og at erstatningsprodukter kan ta over. Konkurrenter har allerede tatt markedsandeler og noen av dem har forbedret kvaliteten vesentlig. Med Kina som mellomledd for Norge og for konkurrenter, kan det være fare for at Norge kan miste sitt forsprang på kvalitet og status.

 

Hovedkonklusjonen er at norsk makrell hovedsakelig tilfredsstiller gjeldene kvalitetskrav. Norge har et godt image og oppfattes som kvalitetsleder av japanske bedrifter. Norske leverandører har likevel viktige forbedringsmuligheter som det må rettes fokus på. Største problemområdene i Japan er vedrørende transport, logistikk, størrelsesgradering og konsistens.