Rødmidd i klippfisk – kartlegging i bedrift

Rødmidd i klippfisk – kartlegging i bedrift

Forfatter(e):

Kristine Kvangarsnes, Trygg Barnung

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) og Møre og Romsdal Fylke

Rapportnr:

MA 13-05

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

22

Målet med prosjektet har vore å kartlegge vekst av rødmidd i klippfiskbedrifter, og kor i produksjonen ein lettast får smitte og evt. synleg vekst av rødmidd. Resultata viser at det generelt er lave nivå av rødmidd i bedriftene, gitt at temperaturen er lav. Det er ikkje funne nokon gjennomgåande trend når det gjeld kor i bedriftene ein finn mest rødmidd, men dersom bedrifta sjølv blir klar over kor dei har dei største problema, kan dei sette inn tiltak til forbetring.