Potensial for bruk av hydroakustikk i oppdrett av laks. Antall, biomasse og stø...

Potensial for bruk av hydroakustikk i oppdrett av laks. Antall, biomasse og størrelsesfordeling av laks i merd, samt beskrive sedimentering under merdene.

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Gand Aqua AS

Rapportnr:

MA 11-11

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29

Nøkkelord:

Ekkolodd,  Størrelsesfordeling,  Biomasse,  Havbruk ,  Sediment,  Overvåking 
I perioden fra 4. til 13. juni 2011 ble det gjennomført uttesting av hydroakustisk utstyr fra BioSonics etter invitasjon fra Gand Aqua. Målsettingen for uttestingen var å få en indikasjon på hvordan det hydroakustiske utstyret fra BioSonics fungerte i oppdrettssammenheng. Fokus for studien var hvordan utstyret kunne benyttes til å si noe om: Antall laks i merdene, størrelsesfordelingen til denne laksen, samlet biomasse i en gitt merd, og om utstyret kan benyttes til å beskrive endringer i bunnsedimenter som følge av oppdrettsaktiviteten. Det nye i denne uttestingen er i hovedsak relatert til hvordan programvaren til BioSonics
behandler de mottatte ekkoene.
 
Som forventet ga en svinger med et ventralt aspekt den sterkeste lyd refleksjonen fra laks, men så langt har en ikke kommet fram til en optimal plassering av svingeren i merden. Det er ventet at hydroakustikk kan fungere godt som en indeks over antall individer som befinner seg i en gitt merd. Det ble ikke oppnådd et godt estimat av ventet presisjon og nøyaktighet for metodens beskrivelse av størrelsesfordeling og biomasse. Innledende forsøk for beskrivelse av størrelse sammensetning var imidlertid oppløftende. Hydroakustikk synes å være en god metode for beskrivelse av bunnsedimenter.