Utvidet bruk av data fra elektroniske gradersystemer ombord i fiskefartøy - Rap...

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradersystemer ombord i fiskefartøy - Rapport I - Potensial for bruk av graderdata i beskrivelse av fangsthistorie.

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Maritech AS

Rapportnr:

Å0308

Publikasjonstype:

Rapport

Nøkkelord:

Elektronisk grader,  Fangsthistorie,  Produktvekt,  Automatisering,  Datalogging,  Forvaltning,  Programvare 
Denne, første av to, delrapporter fra prosjektet ’Utvidet bruk av data fra elektroniske gradersystemer ombord i fiskefartøyer’ fokuserer potensialet for bruk av denne typen data for fartøy og rederi. Datainnsamling ble gjennomført ombord i M/S Leinebris i løpet av to perioder, høsten 2002 og våren 2003. Resultatene indikerer at en automatisert datainnsamling, som beskriver fortløpende fangstsammensetning på art, størrelse, tid og sted, vil gi betydelige datamengder som kan benyttes til optimalisering av aktivitet. Det største potensialet synes å ligge innen:
  • Beskrive fangsthistorie
  • Gi detaljert oversikt over enkelt fiskerier, fisket på en bestemt bank og ulike forhold knyttet til dette (fangstsammesetning, mengde og andre forhold som påvirker fisket)
  • Åpner for analyser av hvilke faktorer som påvirker ulike fiskerier.
  • Informasjonen kan brukes til planlegging av aktivitet.
  • Interessant resultater knyttet til optimalisering av grenseverdier for gradersortering.
  • Data interessant med tanke på bruk i forvaltningsøyemed (Rapport II, Fossen, 2003)