Forsøksfiske, produksjon og markedstesting av trollkrabbe (Lithodes maja) Øst-G...

Forsøksfiske, produksjon og markedstesting av trollkrabbe (Lithodes maja) Øst-Grønland 1995

Forfatter(e):

Astrid Woll, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Nordisk Ministerråd, Grønlands Hjemmestyre og NFR

Rapportnr:

Å9605

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

58

Nøkkelord:

Trollkrabbe,  Lithodes maja,  Forsøksfiske,  Fangstutbytte,  Fiskeri,  Produksjon,  Marked,  Markedstest 

Forsøksfisket etter trollkrabbe ble gjennnomført i perioden august-september 1995 i forbindelse med et samarbeidsprosjekt mellom Grønland og Norge angående garnfiske etter blåkveite på Øst-Grønland. Krabbefisket foregikk på kontinentalskråningen/sokkelen mellom 62°- 63°N og i Ammasalikfjorden (65°N) på dyp mellom 200-700m. Fisket var best mellom 400-500m. Det ble fisket på 40 stasjoner (863 teinehal) hvorav 12 stasjoner (176 teinehal) var i fjorden. Totalfangst var 763 trollkrabber der 281 var produserbare, dvs, større enn 0,6 kg. Fangstutbyttet av produserbare krabber var på kontinentalskrâningen/sokkelen i snitt 0,34 kg og i fjorden 0,1 kg pr. teinehal. De produserbare krabbene var i snitt 0,85 kg. Hannene var større enn hoene, i snitt 91 mm carapaxlengde (min 37mmlmaks 134mm), hoene 74mm (min 45m.mlmaks lO6mm). 17,4 % av krabbene var hoer og 49,6% av disse hadde utrogn.

 
Krabber over 0,6 kg ble kokt og innfrosset ombord. Snittvekt for de ferdige produktene var 0,55 kg for hele krabber og 0,24 kg for cluster. Trollkrabben ble testet ut av grossister i USA, Taiwan og hos grossister og restauranter i Oslo. En fikk stort sett positive tilbakemeldinger på krabbens konsistens i kjøtt, smak og utseende. De fleste mente at krabben med fordel kunne vært større da små krabber var vanskelig å renske og gav lite utbytte. Flere av respondentene i undersøkelsen ønsket å teste ut krabbene ytterligere. En var mest interessert i ferske produkter. Respondenten sammenlignet trollkrabbe med Snow crab både produkt- og prismessig.