Markedsmuligheter for umoden rogn fra nordsjøsild og NVG-sild: Delrapport AP2_1

Markedsmuligheter for umoden rogn fra nordsjøsild og NVG-sild: Delrapport AP2_1

Forfatter(e):

Jon Erik Steenslid

Utgiver:

Segel

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

20

Nøkkelord:

Rogn,  Marked,  Sild,  Lønnsomhet 
Denne rapporten er en oppsummering av resultatene med anbefalinger opparbeidet under AP2 Mulighetsanalyse – 4 sektorer i FHF-prosjektet "Markedsmuligheter for umoden moden rogn fra Nordsjøsild og NVG-sild". Vi har valgt å holde rapporten så konkret som mulig i forhold til de erfaringer, opplysninger, muligheter og begrensninger som vi så langt har identifisert. Dette er gjort for å gi prosjektgruppen et så godt grunnlag som mulig for å ta beslutninger om det videre prosjektarbeidet basert på utgangspunktet om å identifisere markedsmuligheter for umoden silderogn.
 
Dette innledende prosjektarbeidet har bestått av litteraturstudier, informasjonssøk på internett, intervjuer med bedrifter og personer, innhenting av informasjon fra fagmiljøer samt deltakelse på messe. Når det gjelder litteraturstudiene har vi særskilt tatt for oss rapporter fra ulike prosjekter i forbindelse med utnyttelse av biprodukter fra sild. Det har de siste årene blitt lagt ned mye innsats i å undersøke og vurdere mulighetene for økt utnyttelse av biprodukter fra sild, og disse rapportene inneholder mye verdifull grunnlagsinformasjon for vårt prosjekt. En nærmere oversikt over disse rapportene finnes i referanselisten. Mye markedsinformasjon har blitt hentet gjennom søk på internett, blant annet hos nettsidene til diverse fagtidsskrifter og fra relevante bedrifter. Bransjeorganisasjonen GOED (Global Organization for EPA and DHA Omega-3s) har bidratt med verdifull informasjon om det globale omega-3 markedet. Vi har også deltatt på salgsmesse for kosttilskuddsbransjen, noe som ga svært god uttelling i forhold til både å innhente markedsinformasjon, opparbeide kontakter i bransjen og gi informasjon om prosjektet. Vi har også gjennomført møter og intervjuer med produsent av silderogn, samt med norske bedrifter som satser på å bruke silderogn som råstoff i deres produksjon. Til sammen har alle disse tiltakene bidratt både sammen og hver for seg til innholdet i denne rapporten.