Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolæst) i Grønland

Utnyttelse av bifangsten isgalt (nordlig skolæst) i Grønland

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Bjørn Tore Nystrand, James Kennedy, Jesper Boje, Ludvig Hansen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA)

Rapportnr:

MA 10-19
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

39

I prosjektet har en undersøkt muligheten for kommersiell utnyttelse av isgalt i Uummannaq-området i Grønland. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant fiskere og mottaksanlegg.

 

I fisket etter blåkveite kan isgalt utgjøre opptil 40 % av fangstene. Flere av fiskerne prøver å unngå områder hvor det er påvist mye isgalt. Rundt 64 % av fangsten veier 2 kg eller mer. Det rapporteres også om uendrede mengder isgalt de siste årene. Ved å fiske dypere enn under blåkveitefisket vil en få mer og større isgalt.

 

Isgalt blir i dag i liten grad utnyttet. Det som ikke blir kastet blir ofte brukt til hundefôr eller til eget bruk. Fiskemottakene tar sjelden imot isgalt da det ikke finnes noe marked for den og prisen er dermed lav. De ønsker å ta imot isgalt så fremt det er muligheter for videre avsetning. Et problem for enkelte mottak kan være kapasitetsbegrensninger når det gjelder filetering, innfrysing og lagerplass. Innfryste fjorder utgjør logistiske utfordringer og vil også føre til at en ikke kan levere isgalt kontinuerlig gjennom hele året. Resultatene viser likevel at isgalt har potensial til å bli utnyttet i en kommersiell produksjon og omsetning.