Fangstbehandling, produksjon og markedstesting av dyphavsarter

Fangstbehandling, produksjon og markedstesting av dyphavsarter

Forfatter(e):

Margareth Kjerstad, Jan Erich Rønneberg, Iren Skjåstad Stoknes

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Torsken Fiskeriselskap A.S

Rapportnr:

Å9912

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

20

Nøkkelord:

Skolest,  Dolkfisk,  Dypvannshå ,  Svarthå ,  Fangst ,  Produksjon,  Avreisting,  Produkttesting,  Sensorikk,  Marked 
Prosjektet er et samarbeid mellom Torsken Fiskeriselskap A.S og Møreforsking Ålesund. Prosjektet er knyttet sammen med Fiskeridirektoratets forsøksfiske på Hatton bank med M/Tr Koralnes og Møreforskings markedsrelaterte prosjekt ”Marknadsutvikling for djuphavsartar i samband med Hatton bank toktet 1998”.
 
Målsetningen med prosjektet var å gjennomføre fangstbehandling av dyphavsarter som tråleren M/Tr Koralnes fikk under forsøksfiske på Hatton bank. Møreforsking hadde ansvaret for at produksjonen av den isa og den frosne fangsten ble utført i henhold til markedets produktspesifikasjoner. Under forsøksfisket testet en ut avreisting av skolest på ODIM Skodje sin reistemaskin, produserte frosne produktprøver for markedstesting og samlet prøver til kjemiske og sensoriske analyser.
 
Norske fiskere og eksportører har liten kjennskap til de ulike dyphavsartene. Under prosjektet ble det derfor produsert informasjonsmateriell for de mest kommersielt interessante dyphavsartene. Informasjonen er samlet i produktark for hver art og det er laget en egen informasjons video som presenterer utbredelse, biologiske kjennetegn, fangst og produksjon av ulike dyphavsarter.
 
Utenlandske importører gav god tilbakemelding på kvaliteten på den isa fangsten og produksjon, merking og emballering av de frosne produktvariantene. Filetering og avskinning av hairyggene ble utført manuelt. For å oppnå en lønnsom produksjon av dyphavsartene er det viktig at en har en effektiv maskinell bearbeiding og markeder som etterspør produktene. I det videre arbeidet med kommersialisering av dyphavsarter er det derfor viktig å fokusere på optimal produksjon og økt markedsinnsats.