Utvidet bruk av data fra elektroniske gradersystemer ombord i fiskefartøy - Rap...

Utvidet bruk av data fra elektroniske gradersystemer ombord i fiskefartøy - Rapport II - Potensial for bruk av graderdata i ressursforvaltning

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Maritech AS og Havforskingsinstituttet

Rapportnr:

Å0309

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

26

Nøkkelord:

Elektronisk grader,  Produktvekt,  Automatisering,  Datalogging,  Fangst ,  Forvaltning 
Denne delrapporten, den andre av to, fra prosjektet ”Utvidet bruk av data fra elektroniske gradersystemer ombord i fiskefartøyer” fokuserer på potensialet for denne typen data i forskning og forvaltningsøyemed.
 
Resultatene indikerer at en automatisert datainnsamling fortløpende kan beskrive fangstsammensetning til fiskefartøy med elektroniske gradere på art, størrelse, tid og sted. Dette representerer et datamateriale som tidligere ikke har vært tilgjengelig for forvaltningen. Rapporten ser nærmere på en del av mulighetene som ligger i bruk av denne typen data. Videre er også en første indikasjon på vektregistreringers presisjonsnivå vist.
 
For å komme videre er oppsett av en automatisert datainnsamling, som muliggjør logging av data fra ulike instrumenter, en viktig brikke for å kunne se nærmere på potensialet i denne typen data.