Potensiale for ilandføring og utnyttelse av fiskehoder

Potensiale for ilandføring og utnyttelse av fiskehoder

Forfatter(e):

Hege M. W. Økland, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

SND Møre og Romsdal

Rapportnr:

Å0213
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

35

Nøkkelord:

Biprodukt,  Konsumprodukter,  Fiskehoder,  Spesialprodukter,  Hvitfisk 
Målsetningen med forprosjektet har vært å  belyse muligheter og problemer forbundet med ilandføring av fisk med hoder og for en landindustri basert på fiskehoder som råstoff. Prosjektet har vært finansiert av Norges Råfisklag, SND Møre og Romsdal og gjennom egeninnsats fra rederi, landbedrifter og organisasjoner.
 
Arbeidet har vist at det er et stort råstoffgrunnlag for fiskehoder i norsk fiskerinæring. Fiskehoder blir i dag i beskjeden grad utnyttet. Bedrifter på Island og Færøyene har utviklet en industri og eksport basert på fiskehoder. Utviklingen har kommet i gang som en konsekvens av at fisken der blir landet med hode. Teknologiske, reguleringsmessige og økonomiske faktorer, samt tradisjon er bakgrunnen for at fiskehoder ikke blir landet i Norge.
 

For å komme i gang med kommersiell utnyttelse av fiskehoder, må en fokusere på produkt- og markedsmuligheter. En kan produsere både konsumprodukter og ”spesialprodukter” fra fiskehoder. I dag synes det  lettest og mest lønnsomt å produsere konsumprodukter. Hovedgrunnen til at fiskehodene ikke blir brakt til lands, er at det i dag ikke finnes anvendelses-, eller omsetningsmuligheter for hoder. For å kunne etablere stabile markeder for produktene er det behov for systmatiske markedsarbeid for produktene i ulike markedsnisjer. For å få utnyttelsesprosessen i gang, bør en først fokusere på å skape omsetning for hele fiskehoder.