Strandsnegler - Ressurs, høsting og marked

Strandsnegler - Ressurs, høsting og marked

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Jan Erich Rønneberg, Willy Bjerkevoll

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Nærings- og miljøavdelinga ved Møre og Romsdal Fylkeskommune og Sanden Skjellprodukter

Rapportnr:

Å0807
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

23

Nøkkelord:

Strandsnegl,  Høsting,  Marked,  Transport,  Frankrike 
I dette prosjektet har en sett på muligheten for å høste og omsette strandsnegler. En har beskrevet forskjellige høstelokaliteter og på hvilke områder en finner de største forekomstene av strandsnegler. En har også sett på muligheter for lagring av strandsnegler samt pakking og transport. Det franske markedet for strandsnegler er også beskrevet. Erfaringer til Sande Skjellprodukter vedr. lokaliteter, høsting, lagring, pakking, transport og marked er presentert.
 
Strandsnegler fordeler seg ulikt i strandsonen. På områder med store steiner og tang finner en de største forekomstene av strandsnegler. En finner også større forekomster av strandsnegler i lune viker der de ikke er eksponert for mye vind og sjø. Ved lengre tids lagring av strandsnegler fungerer det bra å oppbevare de i striesekker i strandsonen. Med foring har en oppbevart snegler i 3 mnd med veldig godt resultat. Det er viktig at en ikke pakker for mye strandsnegler i sekkene, da vil de etter kort tid dø. Det går fint å sende strandsnegler med kjøletransport i isoporkasser.
 
Frankrike er et av flere markeder som konsumerer strandsnegler. Det er stor etterspørsel etter strandsnegler og franske importører er interessert i å kjøpe norske strandsnegler. Priser de kan betale er opp mot 5 euro/kg levert importør.