Kartlegging av fangstsammensetningen i fiske med trål etter sjøkreps i fjordomr...

Kartlegging av fangstsammensetningen i fiske med trål etter sjøkreps i fjordområdene i Møre og Romsdal Fylke

Forfatter(e):

Jan Erich Rønneberg, Wenche Emblem Larssen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet i Bergen

Rapportnr:

Å0617

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

24

Nøkkelord:

Fangst  
Prosjektet har vært et samarbeid mellom Møre og Romsdal Fiskarlag, Havforskningsinstituttet og fiskendirektoratet. Selve utførelsen av prosjektet har vært i regi av Møreforsking Ålesund. Fartøyene Metho” M-40-M og “Aslegutt” M-62-AV har vært engasjert av Fiskeridirektoratet til å bistå i prosjektet. 
Ved fiske etter sjøkreps med trål er det et betydelig fisken av andre fiskearter. I hovedsak dominerer breiflabb og lysing, og isse artene utgjør nærmere 2/3 av den totale fangsten. Andelen kreps er under 7% i vekt, men utgjør en større andel av verdi, da det er et godt betalt produkt.
 
Med bakgrunn i dette vil det være naturlig å anta at fisket etter kreps ikke hadde vært drivverdig med dagens teknQlogi, dersom fiskerne ikke fikk anledning til å fiske andre arter i tillegg til kreps. Dette med bakgrunn i den senere tids økte driftskostnader og spesielt drivstoff priser som er en stor del av kostnadsbildet for denne typen fartøy. Fiskerne selv har uttalt at dette i stor grad er tilfelle.
 
Det er en ubetydelig meflgde av undermålsfisk av kommersiell verdi i fangstene. Enkelte individ av uer, bleike og hyse kan forekomme i enkelthal.
 
Leveranser av råstoff fra dette fiskeriet er av svært god førstehånds kvalitet. Kjøpere av denne fisken er ofte villig til å betale mer for leveranser fra dette fiskenet, nettopp på grunn av den gode kvaliteten.