Taremottak: Grunnlag for etablering av et felles mottaksanlegg for makroalger p...

Taremottak: Grunnlag for etablering av et felles mottaksanlegg for makroalger på Nordmøre

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

20-10

Publikasjonstype:

Rapport
Makroalgeproduksjon basert på dyrking av biomasse vokser raskt i Norge. En av de store utfordringene for utvikling av denne nye næringen er tilknyttet prosessering. Effektive metoder for stabilisering og videre bearbeiding av store volum av råstoff etter høsting mangler fortsatt. Møreforsking AS har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utredet muligheten for et felles mottaksanlegg for makroalger på Nordmøre. Kvalitative data ble samlet inn under intervjuer av relevante næringsaktører (makroalgedyrkere, teknologileverandører og industrielle kjøpere av biomasse) for å beskrive dagens bruksområder og metoder for mottak og prosessering av biomasse. Basert på disse dataene og næringens ønsker og behov rundt prosessering av makroalger ble konkrete forslag lagt frem for videre arbeid mot etablering av et lønnsom, effektivt og skalerbart mottaksanlegg. En slik struktur vil kunne involvere industrielle aktører langs hele verdikjeden samt offentlige myndighetene og relevante FoU-miljøer for å stimulere innovasjon og verdiskaping fra dyrket makroalgebiomasse. Et felles mottaksanlegg vil føre til økt spesialisering i den nye næringen. Effektiv bruk av økonomiske ressurser ved å dele investeringskostnadene, vil gi flere aktører mulighet for å utvikle effektive og bærekraftige løsninger for stabilisering og videreforedling av dyrket råstoff. Høykvalitets produkter fra makroalger mot relevante markeder (mat, fôr, helsekost og kosmetikk) vil sikre inntjening i næringen. Det er viktig å definere mottaksanleggets rolle i verdikjeden og interessentenes medvirkning i planleggingsfasen. Det er videre gjort betraktninger om hvilke prosesser som bør prioriteres i anlegget.