Marknadskartlegging og uttesting av mora, havmus, hai, havål og skjellbrosme

Marknadskartlegging og uttesting av mora, havmus, hai, havål og skjellbrosme

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHF og Innovasjon Norge

Rapportnr:

Å0409
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

43

Nøkkelord:

Mora ,  Havmus ,  Dypvannshå ,  Skjellbrosme,  Hai,  Havål,  Marked 
I dette prosjektet har ein følgt opp kommersiell omsetnad av djuphavsartar for 2002 og 2003. Det er gjennomført undersøkingar og uttestingar for artane mora, havmus, dvpvannshå, brunhå, skjellbrosme og havål i ulike marknadar (Sverige, Tyskland, Korea, USA, Kina, Spania, Portugal, Ukraina, Russland. Kviterussland, Tyrkia, Storbritannia og Norge). Det har og vore gjennomført kjemiske analyser og produksjonsforsøk av havmus og havål.
 
Uttestingar viser positive tilbakemeldingar frå respondentane. Ein har fått i gang omsetnad av mange produktvariantar av artane. Marknaden er mest interessert i filetprodukt. Enkelte produktgrupper er det foreløpig vanskeleg å få omsatt til ein pris som gjer det interessant for fiskarane. Dette gjeld først og fremst kappa og sløgd djuphavshai. Kalkylar viser at det kan vere lonnsamt å produsere dobbeltfrosne produkt av djuphavsartar i Kina. Kvaliteten på dobbeltfrosne produkt av djuphavsartar er god. Det kan og vere ein marknad for “refreshed” produkt i nærmarknadar i Norge og Sverige.
 
Djuphavsartane er svært interessante produkt. Resultata så langt gir eit godt grunnlag for å opparheide vidare marknad for djuphavsartane.