Undersøkelser av fjordsystem på Nordmøre - Kartlegging av utvalgte lokaliteter ...

Undersøkelser av fjordsystem på Nordmøre - Kartlegging av utvalgte lokaliteter for blåskjelldyrking - Delrapport I

Forfatter(e):

Jan Erich Rønneberg, Stig Tuene

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylke, Blaamyra og Nord Vest Havbruk

Rapportnr:

Å0411
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

39

Nøkkelord:

Blåskjell,  Egnethet,  Lokalitet,  Påslag,  Tilvekst 
Prosjektet var et samarbeid mellom blåskjelldyrkerne Baamyra AS og Nord Vest Havbruk AS, Møreforsking Ålesund og Akvaforsk. Prosjektet ble finansiert av dyrkerne, og av Møre og Romsdal Fylke. Hensikten med prosjektet har vært å undersøke 10 ulike lokaliteter på Nordmøre med hensyn til egnethet for dyrkning av blåskjell, og ulike kvalitetsaspekter ved de forskjellige lokalitetene.
 
Ut i fra arbeidet som er gjennomført, kan det konkluderes med at de undersøkte fjordsystemene på Nordmøre er meget godt egnet til dyrkning av blåskjell. Det er registrert godt med påslag på de fleste av lokalitetene, særlig for de lokalitetene som ligger litt inne i fjordene. Påslaget kom på dyp mellom 0 og 2,5 meter. Egnetheten av de undersøkte påslagsmediene vil variere avhengig av om en reutsetter eller ikke, som påslagsmedium var det fussyrope som gav de beste resultatene i denne undersøkelsen.
 
Det ble ikke funnet konsentrasjoner av giftalger over tiltaksgrensene, og det var ikke klare forskjeller i forekomst eller mengde av giftalger mellom to ytre og en indre lokalitet. Temperatur- og  salinitetsregistreringene viser at det i 2003 var gode betingelser for dyrking av blåskjell.
 
Prosjektet viste videre at flere lokaliteter var plaget av ærfugl som beiter i anleggene.