Marknadsutvikling for djuphavsartar i samband med Hatton Bank toktet 1999.

Marknadsutvikling for djuphavsartar i samband med Hatton Bank toktet 1999.

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Johan J. Helland A/S, SUROFI, SND Nordvest

Rapportnr:

Å0107
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

59

Nøkkelord:

Markedstest,  Dyphavsarter,  Frankrike,  Italia,  Spania,  Tyskland 
I prosjektet har ein fokusert på muligheitene for å etablere omsetning av djuphavsartar i Italia, Tyskland, Spania og Frankrike.
 
Bedrifter i Italia, Tyskland og Spania fekk tilsendt frosne produktprøver av ulike haiarter og kvitfisk. Bedriftene mottok prøver av hairyggar, haifilet, haikotelettar, buklappar av hai, kappa og sløgd kvitfisk og kvitfiskfilet. Marknadene sitt syn på produkteigenskapar, produksjon, kvalitet, pris og marknadpotensiale vart kartlagt. I prosjektet deltok ein i samarbeid med Johan J. Helland under European Seafood Exposition i Brussel. Ein hadde eigen stad, der m.a. djuphavsartar vart profilert.
 
Resultata viser at ein pr. i dag kan eksportere hairyggar til Spania. Det er og potensiale for omsetning av haiartar i Italia og mora i Tyskland. Det kan og gjennomførast fersk omsetning av djuphavsartar i Frankrike.