Miljøvennlig havbruk gjennom et driftssystem basert på polykultur

Miljøvennlig havbruk gjennom et driftssystem basert på polykultur

Forfatter(e):

Anne Stene, Grete Hansen Aas

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylke

Rapportnr:

Å0606

Publikasjonstype:

Rapport
Høgskolen i Ålesund og Møreforsking Ålesund bygger opp et felles kompetansemiljø innenfor marine fag relatert til regional næringsvirksomhet, undervisning og forskning. Gjennom dette prosjektet har vi også utviklet et nært samarbeid med oppdrettere i fylket, relevant forvaltning, fiskehelsetjenesten og Akvaforsk. Prosjektet ble finansiert i 2004 og ble gjennomført i løpet av 2005. Følgende resultater ble oppnådd i henhold til delmålene:
 
1) Tidligere erfaringer og forskningsresultater: Oppdrettsnæring må være kunnskapsbasert og bærekraftig for å utvikle seg i riktig retning. Canada og Skottland har en del aktivitet rundt utprøving av polykultur mellom blåskjell og fisk. Likevel dominerer undersøkelser relatert til andre arter enn de vi bruker i norsk oppdrettsnæring. Resultatene i litteraturen er generelt svært sprikende angående skjellenes evne til å unytte avfallstoffer fra fisk til egen vekst.
2) Testsystem: Polykultur er en driftsform som foreløpig er restriksjonsbelagt grunnet mangel på sikker viten om relaterte konsekvenser. Skal ny viten implementeres i oppdrett må den bygge på reproduserbare resultater. Denne undersøkelsen bygger derfor på kontroller og parallelle forsøksgrupper.
3) Opptak av avfallstoffer: Ulike fiskearter i samme oppdrettsenhet og på samme oppdrettslokalitet kan gi bedre utnytting av pellets som ikke blir spist under foring. Blåskjell som ble dyrket under påvirkning av fiskeproduksjon vokste raskere og hadde bedre kvalitet enn skjell uten en slik påvirkning. Veksten var best på sjølokalitetene som hadde høyere temperatur og mer mikroalger i overflatevannet. Alger og bakterier utnytter næringsalter og organisk stoff som finnes i utslipp fra fiskeproduksjon til egen vekst.
 
4) Optimalisere miljøet: Avfallstoffene fra fiskeproduksjon kan utnyttes av blåskjell: direkte, ved at de filtrerer ut organiske næringspartikler, eller indirekte via dyrking av alger. For polykultur i sjøbasert oppdrett er strømmålinger svært viktig for å sikre at avfallstoffer når skjellene og at blåskjellenes yngelproduksjon ikke bidrar til økt begroing av fiskeanlegget. Det er viktig å framskaffe mer kunnskap om blåskjellenes evne til å akkumulere sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter. Videre må tilbakeholdelsestid for blåskjell defineres for ulike medisiner som benyttes i fiskeoppdrett ved ulike temperaturer.
 
Høgskolen i Ålesund og Møreforsking Ålesund vil gå videre med disse problemstillingene i nye prosjekter.