Effekt av oppdrettsaktivitet på marin villfisk utenfor Nordmøre

Effekt av oppdrettsaktivitet på marin villfisk utenfor Nordmøre

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

FHL

Rapportnr:

MA 12-16

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

25

Nøkkelord:

Oppdrett,  Miljødokumentasjon,  Villfisk,  Kvalitet 
Som del av prosjektet Miljodokumentasjon Nordmøre søker denne arbeidspakken å beskrive hvilke pavirkninger oppdrettsaktivitet har på hvitfisk i regionen. Dette er gjort gjennom kontakt med fiskere, mottak, myndigheter og organisasjoner. Videre er fiskeaktivitet i nærheten av oppdrettsanlegg registrert for a kunne gi en første indikasjon om omfanget av dette.
 
Redusert kvalitet hos hvitfisk synes ikke å være et betydelig problem for kystfiskerne på Nordmøre. Meldte problemer er av lokal karakter, og omfanget synes å være redusert de siste årene. Mønstret støttes av ulike aktører som kjenner kystfisket godt.
 
På Nordmore foregår det et direkte fiske opp mot oppdrettslokaliteter. Turistfiskere dominerer dette, men resultatene tyder på at det ukentlig leveres fisk fra yrkesfiskere som er fisket tett opp mot flere av oppdrettslokalitetene i regionen. Dette underbygger antagelsen om at kvalitetsreduksjonen i villfisk synes å være et begrenset problem på Nordmøre. Arealbeslag og usikkerhet knyttet til mulige påvirkninger synes langt på vei å være en større utfordring for yrkesfiskerne i regionen.