WORKSHOP - Utviklingsbehov for ombordproduksjon av hvitfiskmel

WORKSHOP - Utviklingsbehov for ombordproduksjon av hvitfiskmel

Forfatter(e):

Grete Hansen Aas, Margareth Kjerstad, Ola Ween

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Rapportnr:

MA 14-10

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

19

Nøkkelord:

Hvitfisk,  Restråstoff,  Marked,  Kvalitet,  Ombordproduksjon,  Hvitfiskmel 

Dette prosjektet har fokusert på havfiskeflåten sine muligheter for å utvikle en lønnsom produksjon av hvitfiskmel fra restråstoff. Det ble arrangert en workshop for å avdekket aktuelle FoU-behov. Alle rederiene som har melproduksjon ble invitert til å delta i workshopen som ble avholdt 28. februar med 22 deltagere. En styringsgruppe fra rederiene har deltatt aktiv i prosjektgjennomføringen og prioritering av hvilke satsingsfelt en bør ha i det videre FoU-arbeidet. Rapporten presenterer sammendrag av problemstillingene som ble diskutert. I dag produserer 8 norske trålere hvitfiskmel fra restråstoff. Trålerne har humangod-kjenning for sin melproduksjon 

Under workshopen ble ulike anvendelsesområder og markedsmuligheter kartlagt. Foredragsholdere fra ulike bedrifter og FoU holdt presentasjoner og innspill i forhold til markedsutfordringer for melet. Den største felles utfordringen er å øke lønnsomheten for produksjonen og få tilgang til markedet for humant konsum. Melet er ypperlig som fiskefôr, men det er utfordringer ved emballering, logistikk og pris. Som husdyrfôr er det ikke lenger mulig pga. begrensinger i nytt regelverk. Hvitfiskmelet har gode muligheter som ingrediens i petfood, men det er utfordrende å komme i dialog med internasjonale petfood-produsenter. Til humant konsum er den karakteristiske fiskemaken og lukten begrensende for anvendelsen og en utfordring som bør løses. Det er også et ønske om å definere en standard for norsk ombordprodusert hvitfiskmel. Dokumentasjon av potensielle helseeffekter for melet er også interessant.