Status i blåskjellnæringen i Møre og Romsdal 2006-2007

Status i blåskjellnæringen i Møre og Romsdal 2006-2007

Forfatter(e):

Jan Erich Rønneberg

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Skjellforum

Rapportnr:

Å0711

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

19

Nøkkelord:

Skalldyr 
Antall aktører innenfor blåskjelldyrking har i løpet av de siste årene blitt redusert i Møre og Romsdal. Dette i hovedsak som følge av manglende likviditet, dårlige priser og der igjennom lav inntjening. Det er flere faktorer som spiller inn, men i hovedsak kan nevnes relativt kostbare driftsoperasjoner i felt i forbindelse med tynning, reutsetting og høsting. De fleste operasjonene krever relativt kostbart utstyr, noe som mange dyrkere må leie inn. Problemer med ærfugl som beiter i anleggene har også vist seg å være et stort problem på mange av lokalitetene, spesielt ute på kysten.
 

Tidligere har Møre og Romsdal Skjellforum vært en aktiv aktør for å spre erfaringer mellom dyrkerne og arrangere ulike møteplasser for næringen. Driften av Møre og Romsdal Skjellforum er nå ikke aktiv. I den forbindelse kommer det nå ønsker fra næringen om at det vil være viktig med en møteplass hvor de ulike aktørene med interesser i blåskjellnæringen i Møre og Romsdal kan møtes og utveksle erfaringer. Det er derfor et sterkt ønske i næringen at de offentlige instanser som Møre og Romsdal Fylke og Innovasjon Norge, alene eller sammen, er villig til å ta et årlig initiativ ved å arrangere og kalle inn til et slik møte.