Åpne dører? Om samarbeid mellom studenter og marint næringsliv.

Åpne dører? Om samarbeid mellom studenter og marint næringsliv.

Forfatter(e):

Lovise Kvalsund Otterlei, Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking Ålesund AS

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Rapportnr:

MA 17-03

Publikasjonstype:

Arbeidsrapport
|

Sidetall:

37

Møreforsking Ålesund AS har, i samarbeid med NTNU i Ålesund, Blue Legasea og Sjømat Norge, sett nærmere på kontakt mellom studenter og marint næringsliv i Møre og Romsdal. Det er gjennomført en kartlegging av eksisterende former for samarbeid, med NTNU i Ålesund som utgangspunkt, samt identifisert ønsker og ideer for kontakt. Det er også gjennomført et pilottiltak som det er hentet erfaringer fra, og gitt anbefalinger for videre arbeid.

Rapporten oppsummerer de empiriske funnene fra prosjektsamarbeidet, og er først og fremst ment som dokumentasjon og kunnskapsgrunnlag for videre arbeid.

Oppsummert viser resultatene at ulike former for samarbeid allerede er i bruk, men med unntak av noen få formelle samarbeidsavtaler og praksiser er kontakten i stor grad sporadisk, lite planfestet og avhengig av personlige nettverk. Behovet for større strategisk forankring og formalisering av det faglig samarbeidet løftes frem, sammen med et potensiale for å koble flere fagområder i utdanningsinstitusjonene opp mot flere arbeidsområder og behov i bedriftene. Kartleggingen viser også at studentene selv organiserer en rekke aktiviteter, men med unntak av noen få store bedrifter som deltar fast er de marine bedriftene ofte fraværende. Bedriftene oppgir mangel på tid og ressurser som forklaring på dette. Resultatene indikerer at det ikke mangler muligheter for samarbeid, men heller at mange aktiviteter gjør bildet uoversiktlig og fragmentert. Et poeng som løftes opp er derfor at samarbeid rundt få, men gode, tiltak med tydelig agenda kan gjøre det lettere for både bedrifter og studenter å navigere og prioritere hva som er viktig å delta på. Viktigheten av å være en del av noe større både i forhold til felles infrastruktur og muligheter for strategisk samarbeid på tvers av nivå og næring understrekes også. Videre arbeid med å konseptualisere samarbeidet mellom høyere utdanning og marint næringsliv i Møre og Romsdal gjennom faste arrangement og/eller tiltak anbefales for å sikre kontinuitet i samarbeidet og ikke minst bidra til økt synlighet og tyngde.