Forskningsbasert utvikling av medisin fra marine ingredienser

Forskningsbasert utvikling av medisin fra marine ingredienser

Forfatter(e):

Jennifer Mildenberger

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal fylkeskommune

Rapportnr:

2206
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-362-7

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

19
Både regionale, nasjonale og europeiske strategier fokuserer på at langt mer av ressursene i havet må benyttes til matproduksjon og i utviklingen av nye bioteknologiske og medisinske produkter for å møte noen av de utfordringene samfunnet står overfor. I Forsknings- og innovasjonsstrategien til Møre og Romsdal er ett av de sentrale målene å bygge opp marin sektor gjennom bærekraftig utnyttelse av råstoff fra havet til mer høyverdige produkt som dermed bidrar til økt verdiskaping. Nærmere 10 % av den globale foredlingen av biomarine ingredienser skjer i regionen som dermed er svært godt posisjonert for å kunne utnytte verdiskapingspotensialet. Et viktig bidrag for å sikre dette er relevante forskningsmiljø som bidrar med kompetanse, kulturforståelse og som har tradisjon for oppdragsforskning. I 2019 ble «Regjeringa sin strategi for auka verdiskaping frå marint restråstoff» presentert, også her fokuseres det på potensialet i produksjon av mer høyverdige produkter for humant konsum. Produkt basert på marint restråstoff til humant konsum og til ingredienser rettet mot helsekost, kosmetikk og farmasi krever høy kvalitet på råstoffet gjennom hele verdikjeden. Produksjon av mer høyverdige produkt stiller høyere krav til kompetanse og prosesser, strenge krav til dokumentasjon og dermed også større investeringer og økte kostnader. Endringen fra fokuset på salg av lite bearbeidet råvarer til kunnskapsbaserte produkt krever investering i forsking og utvikling. Vi takker Møre og Romsdal fylkeskommune for tildelingen av en ett-års postdoktorstilling til gjennomføring av prosjektet «Forskningsbasert utvikling av medisin fra marine ingredienser». Gjennom prosjektet har man bygget kompetanse og infrastruktur knyttet til forskning på marine ingredienser. I tråd med Møre og Romsdal sin FoI-strategi har prosjektet bidratt til å bygge kompetanse innen pre-klinisk dokumentasjon av helseeffekter og lagt grunnlaget for økt grunnforskning knyttet til de næringsmessige konkurransefortrinnene i regionen.