Utvikling av morgendagens fiskeredskap - reketeine

Utvikling av morgendagens fiskeredskap - reketeine

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Rapportnr:

2202
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-351-0

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

62
Det overordnede mål i dette prosjektet har vært å utvikle en kommersielt drivverdig teine som gir skånsom, miljøvennlig og bærekraftig fangst av reker. Basert på eksisterende prototype av reketeinen har Møreforsking i samarbeid med redskapsprodusent Frøystad AS og et utvalg kyndige fiskere undersøkt hvordan teinen kan videreutvikles for å løse tekniske utfordringer knyttet til stabilitet, strøm, seleksjon, skånsomhet og agn, samtidig fangsteffektivitet ivaretas.
 
For å identifisere teknologiske betingelser for optimal og skånsom fangst og seleksjon ble det gjennomført forsøk med forskjellige typer agn/agnsystem, forskjellige maskevidder, forskjellige typer lys og forskjellige type fluktåpninger:
 • Uttestingen av ulike kalvåpninger bekreftet at en rektangulær spalteåpning på 40 x 5 cm gir best fangst og reduserer rømming med 20 % sammenlignet med kalv på kanadisk teine. 
 • Uttesting av agn og plassering av agnsystem som sikrer best mulig fangst og alternative lokkemiddel for å øke fangst.
  • Agnboks som stikker delvis utenfor teinen øker fangst.
  • Ekstra agnboks lenger ned i teinene ga god effekt om høsten (i gjennomsnittet 70% flere reker).
  • Blå lys ser ut til å ha en positiv effekt på fangsteffektiviteten sammenlignet med teiner uten lys (spesielt når teinene ble fløytet) selv om dette ikke kunne bekreftes med statistiske metoder.
  • Markedet har vært bekymret for at agn setter smak på reken. Sensorisk testing av reker som ble tilbudt 4 ulike typer agn viste at reker som ble tilbudt agnbokser med sild og sei skilte seg ut i smaksmessig sammenlignet med reker som ikke hadde fått tilgang på agn de siste 48 timene - panelet kjente derimot ikke noe forskjell på reker som ble tilbudt makrell og marint fôr (pellets).
 • En maskevidde omkring 47 omfar* (13,3 mm) sikrer god utsortering av undermålsreke. Bruk av not kontra netting har også tidligere vist reduksjon av skader på reken fra 40 % til under 4 %.
For å sikre enkel håndtering om bord, stabilitet i sjø og minimal påvirkning av bunnfauna ble forskjellige former og dimensjoner testet:
 • En stabelbar rektangulær teine med en høyde på 45 cm viste seg like fangsteffektiv som den 70 cm høye prototypen. Samtidig var den enkel å håndtere. Ståltykkelse ble økt litt for å øke stabilitet. Uttesting av runde kjegleformede teiner med ulike kalvinnganger hadde dårligere fangsteffektivitet og var vanskeligere å håndtere.
 • Fangsteffektivitet, råstoffkvalitet og funksjonalitet i sjø og om bord ble undersøkt ved 3 ulike fangstområder.
 • På grunn av covid-19 har en ikke fått reist like mye rundt til ulike fiskere for å utveksle erfaringer knyttet til redskapsbruk. Ved bruk av Facebook har en derfor opprettet en felles plattform for fiskere og andre interessenter som tester ut eller er nysgjerrig på å fangste reker med teiner. Dette har vært vellykket og per i dag har gruppen over 6000 medlemmer som deler erfaringer fra fiskeriet med hverandre.
Gjennom nært og forpliktende samarbeidet mellom fiskere, Frøystad AS og Møreforsking er man ett skritt nærmere i videreutviklingen av teiner som et miljøvennlig, lønnsomt og energieffektivt redskapsalternativ for rekefiske. Redskapet gir bedre kvalitet på fangst, sikrer utsortering av undermålsreker, minimerer bifangst og påvirker havbunnen i mindre grad enn trål.
 
* Et omfar forteller hvor mange maskestolper som går på en alen (https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Reiskap/Garn/Korleis-maaler-vi-masker-i-garn)