Mellomlagring av levende reker til konsum

Mellomlagring av levende reker til konsum

Forfatter(e):

Wenche Emblem Larssen, Snorre Bakke, Gyda Christophersen, Turid Standal Fylling, Trygg Barnung

Utgiver:

Møreforsking Ålesund

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)

Rapportnr:

MA 17-18

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

62

Nøkkelord:

Pandalus borealis,  Transport,  Levende håndtering,  Markedspotensial,  Teinefangst,  Preferansetemperatur 
Med bakgrunn i et nystartet fiske etter reker (Pandalus borealis) ved hjelp av teiner, har det overordnede målet i dette prosjektet vært å undersøke muligheten for levende fangst, mellomlagring og transport av reker.
 
  • Grunnleggende preferansestudier knyttet til lys, temperatur og tetthet, samt studier på transport og levende lagring både i laboratoriet og feltet er gjennomført.
  • Reke eksponert for dagslys i 14 dager har ikke økt dødelighet sammenlignet med reker lagret mørkt.
  • Temperaturgradientforsøk innenfor rekens temperaturpreferanseområde viste at reker foretrekker temperaturer under 7,3 ° C.
  • Ved langvarig mellomlagring (opptil 14 dager) best overlevelse når den får svømme fritt og har plass til å bunnslå.
  • For å oppnå kommersielle transportkvantum ble reker for en kortere periode pakket i kasser med en tetthet på inntil 165 kg/m3 og lagret i resirkulert kjølt sjøvann (3 °C) i 5 døgn. En overlevelse på rundt 90 % anses å være tilfredsstillende i en kommersiell setting.
  • Tørrtransport av reker på saltet is (~ -1.5 °C) var vellykket med en overlevelse på rundt 95 % etter 24 timer på is. Etter påfølgende 24 timer revitalisert i vann var overlevelsen fremdeles rundt 90 %. 
  • Forsøk med bruk av stressdempende middel som Aqui-S® og Tex-OE® for å øke overlevelse har ikke gitt ønsket resultat. 
  • Feltforsøk med 8 dagers lagring og transport (fra båt til marked) ga en overlevelse på 70%. Fangstskader fra teinen bidro trolig til lavere overlevelse av reker i felt sammenlignet med resultater fra laboratoriet.
  • Modifisering av teiner med blant annet bruk av knuteløs notlin, i stedet for plastbelagt metallgitter, har redusert fangstskader fra 40 % til 4 %. Videre studier må gjennomføres for å se om dette kan bidra til redusert dødelighet under mellomlagring og transport ut til marked.
  • Innledende markedsundersøkelser viser at det er et potensial for omsetting av ferske rå og levende reker til utvalgte marked.
 
Gjennom nært og forpliktende samarbeidet mellom fiskere, bedrifter, utstyrsleverandører og FoU-institutt er man gjennom prosjektet ett skritt nærmere kommersiell fangst, mellomlagring, transport og omsetning av levende reker.