Kvalitet på garnfanget blåkveite i relasjon til ståtid - Møre

Kvalitet på garnfanget blåkveite i relasjon til ståtid - Møre

Forfatter(e):

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeridirektoratet

Rapportnr:

MA 12-14
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

32

Nøkkelord:

Reinhardtius hippoglossoides,  Blåkveite ,  Garn,  Ståtid,  Kvalitet 
Det ble gjennomført et prøvefiske etter blåkveite (Reinhardtius hippoglossoides) med garn, for
å fremskaffe dokumentasjon angående hvilken effekt ståtid har på produktkvalitet og
mengden utkast. Prøvefiske hadde kommersiell målestokk hva angaå bruksmengde og fiskefelt.
Arbeidet er en viderefoøring av prosjektet "Kvalitet på garnfanget blåkveite i relasjon til ståtid"
(Fossen, 2010).
 
Prøvefiske ble gjennomført med garnbåten ”Julsund Senior” utenfor Mørekysten (Storegga og
Nyegga) fra 08. til 22. juni 2012. Garnlenker med ståtid fra 1 til 4 døgn ble fisket vekselvis i
løpet av perioden. Kvalitetskriterier var identiske med de benyttet i 2010 og data var
sammenlignbare. Som tidligere var de viktigste årsakene til kvalitetsreduksjon påvirkning av
bunndyr og sjødødhet, og påvirkningen økte med økende ståtid. Ved 1 døgns ståtid ble i snitt
ca 20 % av blåkveitene vraket.
 
Fangstene var gjennomgående lavere i 2012 sammenlignet med 2010. Heller ikke i et
sammenslått materiale, fra 2010 og 2012, ble det funnet signifikante forskjeller i fangstrate
mellom garnlenker med ståtid fra 1, 2, 3 og 4 døgn. Fraværet av økende fangstrater og
fraværet av en tydeligere reduksjon i kvalitet på fangsten i garnlenker med ståtid fra 1 til 4
døgn, styrker antagelsen om at det skjer en ”utskifting” av fisk i garnene. Et første anslag på
størrelsen til denne uregistrerte fiskedødeligheten ligger i størrelsesorden 10-20 % av
garnfangsten per døgn.