Velferd og kvalitet i verdikjeden for levende sjøkreps og hummer

Velferd og kvalitet i verdikjeden for levende sjøkreps og hummer

Forfatter(e):

Astrid Woll, Snorre Bakke, Wenche Emblem Larssen

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Rapportnr:

MA 14-02

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

58 vedlegg

Prosjektets hovedmål har vært å identifisere kritiske punkt og etablere optimale prosedyrer for

behandling og mellomlagring av levende hummer og sjøkreps. I en hummerpark er adferd observert

og vannkvalitet i de ulike deler av parken vurdert ved logging av oksygenkonsentrasjoner. Viktige

elementer i forhold til langtidslagring av hummer er presentert. For sjøkreps har tilstand etter ulike

behandlinger blitt målt ved vitalitetsindekser og mengde laktat i hemolymfe (blod). «Tørr» lagringstid

om bord reduseres ved høye sommertemperaturer, estimert til første død etter 12-16 timer ved 10

°C, etter 7-8 timer ved 15 °C og etter 2-4 t ved 19 °C forutsatt optimal behandling av lagringskassene.

Lagret ved 2-5 °C vil krepsen overleve opptil 2 døgn. Optimal sjøtemperatur ved mellomlagring i sjø

er 4 til 10 °C. Fra juni til oktober må lagringskasser senkes til rundt 80 m for å oppnå dette. Etter 1-2

dager revitalisering i vann er krepsen restituert og mengde avføring i bak-tarm (i halen) er redusert.

Uttesting av sjøkreps i markedet, ga fire viktige kriterier for et markedstilpasset produkt: Forutsigbar

tilgang, god vitalitet, god sortering og tom tarm. For hummer var god sortering på størrelse og skader

og på tom tarm viktig.