Forskningsformidling om djuphavsaktiviteten for norsk fiskerinæring - I periode...

Forskningsformidling om djuphavsaktiviteten for norsk fiskerinæring - I perioden 2001 til 2003

Forfatter(e):

Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Rapportnr:

Å0507
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

10

Nøkkelord:

,  Fangst  
Gjennom forprosjektet ”Langtidsplan for utnyttelse av Nordatlantiske dyphavsressurser” tok Møreforsking initiativ til å utarbeide ein 3-årig Handlingsplan for å utvikle fiske og omsetting av djuphavsartar. Målet med Handlingsplanen var å koordinere ulike finansieringsordningar til å vere med i utviklingsarbeidet for artane, slik at næringen kunne få rammevilkår til å arbeide langsiktig innanfor dette feltet. Ei styringsgruppe hadde ansvaret for å følgje opp Handlingsplanen. Strategiane vart utarbeidt i samarbeid med flåte- og eksportledd. Handlingsplanen har ført til at ein har oppnådd gode resultat innan fiske og omsetning av djuphavsartar i norsk fiskerinæring. Ein har løyst utviklingsoppgåver langs heile verdikjeda.
 
Målet med prosjektet var todelt. Ein skulle vidareføre arbeidet med Handlingsplanen og utarbeide strategiar, skissere oppgåver og få til finansiering av dei prioriterte utviklingstiltaka. Den andre målsetninga var å formidle resultat frå djuphavsarbeidet til næringsaktørar. Forutan forskingsrapportane frå dei gjennomførte prosjekta, er informasjon formidla gjennom møter, seminar, foredrag, informasjonsbulletiner, produktdata-ark, nasjonale og internasjonale artiklar, samt radioog tv innslag.