Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfisk...

Kartlegging av muligheter for økt automatisering i norsk saltfisk- og klippfiskindustri

Forfatter(e):

Ingebrigt Bjørkevoll, Ann Helen Hellevik, Tone B. Gjerstad, Pål Ystgaard

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Servicekontor v/Bacalao forum

Rapportnr:

Å0809
|

Isbn/Issn:

ISSN 0840-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

29

Nøkkelord:

Klippfisk,  Saltfisk,  Produksjon 
Det overordnede målet med prosjektet var å identifisere og kartlegge hvilke deler av produksjonsprosessen i saltfisk- og klippfiskindustrien det er mest hensiktsmessig å effektivisere og automatisere i forhold til økonomiske innsparinger og aspekter basert på helse, miljø og sikkerhet. Hensikten med kartleggingen var å kunne bidra til å sikre at fremtidig arbeid fokuseres på prosesser i produksjonen det er formålstjenelig å automatisere. Automatisering av riktige prosesser i produksjonen vil kunne øke verdiskapingen pr ansatt og
redusere produksjonskostnadene pr produsert enhet, samtidig som det vil kunne bedre lønnsomheten og styrke konkurranseevnen til norsk saltfisk- og klippfiskindustri.
 
Bedriftene var enig om at et videre arbeid med automatisering var høyst viktig på grunn av manglende tilgang på arbeidskraft. Ingen av bedriftene mente det ville bli mer lønnsomt å benytte mer manuell arbeidskraft i produksjonen selv om dette skulle være såkalt ”billig” arbeidskraft fra Øst-Europa. Innhentet informasjon fra bemanningsbyråene tyder på at tilgangen på arbeidskraft fra Øst-Europa vil bli mindre.
 
Flertallet av saltfisk- og klippfiskprodusenter og utstyrsleverandører påpekte at følgende områder hadde potensial for økt automatisering: pakking og palletering av klippfisk og saltfisk, mating av flekkemaskin og legging av fisk i saltekar.
 
For å kunne automatisere disse delene av prosessen vil det være viktig å utvikle følgende områder av automatiserte løsninger: griperutvikling, visjonssystem for deteksjon av fisk på pall/i binge, utvikling av optimale pakkemønster og kvalitetssortering.
 
Disse løsninger griper inn i alle områdene bedriftene påpekte som viktige i forhold til HMS, effektivisering og kostnadsbesparelser, og trenger mer forsknings- og utviklingsoppgaver for å komme frem til industrielle automatiserte løsninger. Det er også mange bedrifter innenfor salt- og klippfiskindustrien som er for små til at det er økonomisk forsvarlig å automatisere en eller flere operasjoner. Kostnadseffektive tiltak for disse bedriftene kan være bedre tilrettelegging av de enkelte arbeidsoperasjonene, sammenslåing av operasjoner eller fokus på endret logistikk for bedre produktflyt.