UTNYTTELSE AV BUNNLUS – Fangst, kjemisk karakterisering og potensielle anvendel...

UTNYTTELSE AV BUNNLUS – Fangst, kjemisk karakterisering og potensielle anvendelsesområder

Forfatter(e):

Snorre Bakke, Kari Lisbeth Fjørtoft, Ola Ween, Trygg Barnung

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Møre og Romsdal Fylkeskommune, (Regionale Utviklings Program)

Rapportnr:

MA 11-15
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

53

Hensikten med prosjektet var å undersøke muligheten for et direkte teinefiske etter, og kommersiell utnyttelse av bunnlus; små åtselspisende krepsdyr (isopoder og amfipoder) som forekommer i store mengder i visse fjord- og havområder. Gjennom prosjektet har det vært fokus på utvikling og uttesting av teiner, artsbestemmelse, kjemisk karakterisering av de mest tallrike artene (næringsinnhold, fettsyresammensetning, innhold av fremmedstoffer) og innledende arbeid i forhold til aktuelle anvendelsesområder. Man har utviklet en teine som gjennom innledende fangstforsøk har vist relativt gode fangster (~3 kg / teine) med bunnlus. Arter: amfipoden Tmetonyx cicada, ~75% av fangsten og isopoden Natatolana borealis, ~15% av fangsten. Innhold av protein og fett samt fettsyresammensetning presenteres for T. cicada og innhold av utvalgte fremmedstoffer (tungmetaller og organiske miljøgifter) presenteres for begge arter. Tidkrevende arbeid i forbindelse med utforming og uttesting av teiner ga liten tid til grundige undersøkelser i forhold til anvendelse. Potensialet og begrensninger for mulig anvendelse innenfor utvalgte områder (humant konsum, fiskefôr, marine oljer marin bioprospektering) diskuteres imidlertid kort.