Elektronisk bøye - Sluttrapport del 1

Elektronisk bøye - Sluttrapport del 1

Forfatter(e):

Jan Erik Dyb

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskarlagets Servicekontor v/Teknologiforum og FHF

Rapportnr:

Å0619

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

14

Nøkkelord:

Fangstmetoder 
Line og garnflåten har under spesielle forhold få problem med å finne igjen fiskeredskapen som står i sjøen. Sikten vil være avgjørende for tiden som blir brukt på å lete etter bøyene. Mørke og snø i kombinasjon med vind kan redusere sikten betydelig, og medføre at det blir svært vanskelig å finne igjen bøyene. Det vil derfor være en fordel for fiskeflåten å få et hjelpemiddel som reduserer søketiden og tap av redskap. Hovedmålet til prosjektet er derfor å utvikle et sporingsverktøy som kan brukes av fiskeflåten til å finne igjen passiv redskap som står i sjøen. I denne delen av prosjektet skulle det avdekkes eksisterende og mulig teknologi samt å undersøke hvilke krav fiskerinæringen har til et hjelpemiddel. Det finnes en rekke forskjellige produkter til sporing på markedet, og som bruker forskjellig teknologi. Ikke all teknologi er egnet for bruk på sjøen, dels på grunn av dekningsområde og dels på grunn av pris. Fiskerne ønsker egentlig et avansert system, som automatisk viser posisjonene til bøyene på kartplotteren eller radarskjermen. Pr i dag finnes det ikke dedikerte systemer som dekker kravet til funksjonalitet og pris, men vi tror at det vil være mulig å utvikle dette. Estimat viser at et slikt hjelpemiddel kan gi betydelige innsparinger for fartøyet.