Markedsvurdering for bærekraftig algedyrking i integrert multitrofisk akvakultu...

Markedsvurdering for bærekraftig algedyrking i integrert multitrofisk akvakultur (IMTA)-anlegg

Forfatter(e):

Annelise Chapman, Asbjørn Stavland, Bjørn Aspøy, Job Schipper, Øyvind Kråkås, Pierrick Stévant

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Hordaland Fylkeskommune

Rapportnr:

MA 14-15
|

Isbn/Issn:

0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

33

Utredningen fremhever muligheter, utfordringer og videre forskningsbehov tilknyttet makroalgedyrking i integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA)-anlegg fra pilotskala til bærekraftig industri, og med spesiell fokus på Hordaland fylke. Prosjektet samler relevant bakgrunnslitteratur fra forsknings- og utviklingsarbeid rundt IMTA internasjonalt. Basert på erfaringen fra Hortimare AS sitt algedyrkingsanlegg i Solund kommune, presenteres det en modell for dyrkingsaktivitet i IMTA-anlegg. Modellen inkluderer alle elementer som er relevante i utviklingsprosessen til en ny næring, t.d. biologiske kvalitetskrav til produktet, tekniske og økonomiske aspekter samt forhold tilknyttet konsesjonsregelverk og arealforvaltning i kystsonen.


Brunalger som sukkertare (Saccharina latissima) kan produseres i store mengder og er velegnet til dyrking i IMTA-anlegg. Forskningsbehov og utviklingspotensial er størst for prosesser rundt avling og mekanisering i alle ledd i dyrkingen, inkludert utplassering, vedlikeholdt og høsting av biomasse. Slik effektivisering og dermed reduksjon av produksjonskostnader vil muliggjøre makroalgedyrking på større skala, en forutsetning for økonomisk bærekraftig drift. I et hovedprosjekt skal det belyses fiskehelse-, miljø-, tekniske og økonomiske effekter tilknyttede taredyrking i IMTA-anlegg, basert på feltforsking innenfor IMTA-anlegg, knyttet til flere FoU-lakse-oppdretts-konsesjoner.