Marknadsutvikling for djuphavsartar – Mora, havmus, hai, loranfisk og isgalt.

Marknadsutvikling for djuphavsartar – Mora, havmus, hai, loranfisk og isgalt.

Forfatter(e):

Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Innovasjon Norge

Rapportnr:

Å0603
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

67

Nøkkelord:

Isgalt,  Havmus ,  Mora ,  ,  Markedskartlegging 
I prosjektet har ein gjennomført undersøkingar og uttestingar for artane mora, havmus, dypvannshå, brunhå, bunnhå, isgalt og loranfisk i ulike marknadar (Norge, Sverige, Hellas og Italia). Det er og gjennomført kampanjer for ulike djuphavsartar under ulike arrangement. Det er gjennomført produksjonsforsøk og sensorisk test av hai.
 
Uttestingar viser positive tilbakemeldingar frå respondentane. Ein har fått i gang omsetnad av mange produktvariantar av artane. For m.a. isgalt har ein fått etablert ein marknad. Enkelte produktgrupper er det foreløpig vanskeleg å få omsatt til ein pris som gjer det interessant for fiskarane. Dette gjeld først og fremst kappa og sløgd djuphavshai. Mangel på råstoff den siste tida, har ført til at den kommersielle omsetnaden har blitt redusert i forhold til tidlegare år. Resultata gir imidlertid grunnlag for kommersiell omsetnad dersom råstoffsituasjonen skulle blir forandra.