Fangstbehandling og dokumentasjon av råtoffegenskaper til dyphavsarter

Fangstbehandling og dokumentasjon av råtoffegenskaper til dyphavsarter

Forfatter(e):

Margareth Kjerstad

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond

Rapportnr:

Å0506
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

21

Nøkkelord:

,  Dypvannshå ,  Brunhå ,  Islandshå ,  Isgalt,  Mora ,  ,  Råstoff,  Biprodukt 
Den overordnede målsettingen med prosjektet har vært å bidra til å øke utnyttingen av dyphavsarter gjennom å utvikle fangstbehandlingen og dokumentere råstoffegenskaper. Rapporten oppsummerer resultater fra 3 delarbeid innenfor prosjektet ”Fangstbehandling og dokumentasjon av råstoffegenskaper for dyphavsarter”.
 
En har fokusert på artene dypvannshå, brunhå, islandshå, isgalt og mora. Artene ble valgt på bakgrunn av at de inngår som en viktig del av fangstgrunnlaget på Hatton bank.
 
Arbeidet er gjennomført i samarbeid med utstyrsleverandørene Peterson Emballasje og Formvac, ulike linebåtrederi og forskningsinstituttet Matforsk.
 
I prosjektet har en optimalisert fangstbehandlingen av dypvannhai gjennom utvikling og uttesting av fryseformer for hårygger og ny emballasje for hailever. NIR-On-Line metode er testet ut for blåkveite med lovende resultat. Råstoffegenskapene til artene er kartlagt både gjennom kjemiske analyser og produktmessige egenskaper. Dyphavsartene har gode råstoffegenskaper. Kvikksølvinnholdet i enkelte arter er imidlertid noe høyt i forhold til EU sine grenseverdier.