Evaluering av marin student-bootcamp

Evaluering av marin student-bootcamp

Forfatter(e):

Lovise Kvalsund Otterlei, Bjørn Tore Nystrand

Utgiver:

Møreforsking Ålesund AS

Oppdragsgiver:

Sett Sjøbein, Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond

Rapportnr:

17-10

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

40

Møreforsking Ålesund AS har bidratt til å evaluere effektene av rekrutteringstilaket, marin student-bootcamp, gjennom å gjennomføre en spørreundersøkelse blant tidligere deltagere.

Marin student-bootcamp er et rekrutteringstiltak og en metode for å spre kunnskap om og skape interesse for sjømatnæringen gjennom tverrfaglig problemløsning og tett kontakt mellom studenter og marint næringsliv.
Det er gjennomført fem bootcamper i tidsrommet fra 2014 til 2016, med totalt 88 deltagere.

Det ble sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle disse, hvorav 61 % svarte.
Resultatene viser at deltagerne gjennomgående ser erfaringene fra bootcampen som svært positive og nyttige både faglig og i rekrutteringsøyemed. Majoriteten mener at de gjennom deltagelse har fått økt kunnskap om og interesse for sjømatnæringen, både på generell basis og som potensiell arbeidsplass. Flere har også konkret tatt i bruk erfaringer fra bootcampen,i form av kontakt med nettverk, videreføring av arbeid eller brukt sjømatnæringen som case i oppgaver og lignende. Noen har også jobbet, kortere eller lengre perioder, i næringen. Flere har flyttet i forbindelse med dette, og i tillegg uttrykker godt over halvparten av deltagerne vilje til å flytte for å få ønsket jobb i næringen. Resultatene gir dessuten et bilde av at deltagerne deler opplevelsene fra bootcampen og anbefaler andre å delta, og slik sett er gode ambassadører for både tiltaket og sjømatnæringen. I forhold til forbedringspotensial blir behovet for større oppfølging i etterkant, gjennom nettverk og formidling av jobber, løftet frem som viktig for å sikre videre tilknytning til næringen.