Omreisende forsker i kveiteoppdrett - Samarbeid mellom kveiteaktørene på Møre

Omreisende forsker i kveiteoppdrett - Samarbeid mellom kveiteaktørene på Møre

Forfatter(e):

Stig Tuene, Grete Hansen Aas

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd

Rapportnr:

Å0413
|

Isbn/Issn:

ISSN 0804-5380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

12
Seks ulike kveiteprodusenter i Møre- og Romsdal har gjennom 1,5 år hatt kontakt og samarbeid med en omreisende forsker fra Møreforsking. De ulike bedriftene er 4 yngelprodusenter og 2 matfiskprodusenter. Bedriftene har fått gjennomsnittlig 3 besøk og har hatt mulighet er til å få hjelp til ulike arbeidsoppgaver. Faglitteratur er utsendt til alle og mer spesiell litteratur etter forespørsel fra den enkelte bedrift. Det er gjennomført noen miljømålinger på enkelte anlegg. Prosjektdeltagerne har også møttes på samlinger i Møre og
Romsdal Flatfiskforum (5 møter) og Kveitenettverket (1 møte) i prosjektperioden. Arbeidet er koordinert med Akvaforsks initieringsarbeid i kveitenæringa. Prosjektet har vært et nyttig supplement til den satsingen Innovasjon Norge har hatt overfor kveiteaktørene i regionen. Ny kunnskap fra forskning på andre marine arter som for eksempel torsk er gjort tilgjengelig for de deltagende bedriftene.
 
Gjennomgående har forskeren blitt møtt på en åpen og god måte. Bedriftene har ikke vært opptatt av hemmelighold av opplysninger som har framkommet. Fokus i prosjektet har vært yngelproduksjon, fordi det ble vurdert som det viktigste området av alle seks bedriftene. Gjennom perioden har det kommet stadig nye problemstillinger, og prosjektet har vært fleksibelt i forhold til hvilke problemstillinger som var aktuelle. Formidling av ny kunnskap har vært viktig, gjennom å skaffe litteratur og informasjon til bedriftene. For de bedriftene som har ønsket å benytte forskerens kompetanse, har prosjektet vært nyttig og hjulpet det enkelte anlegg. Generelt har det vært ei positiv utvikling av næringa, og det hersker mer optimisme enn ved prosjektstart. Et virkemiddelapparat (Innovasjon Norge) som har støttet næringa, drevet fagforum