Framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i norsk sjømatnæring

Framtidig kompetanse- og rekrutteringsbehov i norsk sjømatnæring

Forfatter(e):

Anna With Rødstøl, Bjørn Tore Nystrand, Janita Arhaug, Wenche Emblem Larssen

Utgiver:

Møreforsking

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Rapportnr:

2211
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-367-2

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

62

Nøkkelord:

Foredlingsindustri,  Fiskeri,  Foredling,  Havbruk ,  Eksport 
Bakgrunn:
Det framtidige kompetansebehovet i norsk sjømatnæring spenner bredt. Samtidig har næringen til dels store utfordringer med å dekke inn nåværende kompetansebehov, og én av to selskap opplever rekrutteringsproblemer. Derfor er det nå gjennomført en kartlegging av næringens fremtidige behov for kompetanse. 

Rapporten:  
Rapporten omtaler sjømatnæringens framtidige kompetanse- og rekrutteringsbehov etter utdanningsnivå, fagfelt og yrkesfelt. Særlig stort er behovet for kandidater med yrkes- og fagskolekompetanse, samt kompetanse innen økonomiske og administrative fag; naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag; og primærnæringsfag. Kompetansebehovene er imidlertid noe ulikt fordelt, både mellom næringssektorene (fiskeri, havbruk, foredlingsindustri og salg/eksport) og etter selskapsstørrelse. Behovet for yrkes- og fagskolekompetanse er størst blant havbruksselskapene og i store selskap. Sju av ti selskap har dessuten behov for ledere, særlig ledere av vareproduksjon og tjenesteyting og ledere av administrative enheter, som finans-, økonomi-, personal- og strategisjefer. Målt i antall kandidater er behovene for prosess- og maskinoperatører og primærnæringsyrker størst – typiske yrkesfelt med mange sysselsatte per selskap.

Veien videre:
For å vurdere hvorvidt og i hvilken grad etterspørselen etter kompetanse i sjømatnæringen kan møtes, anses det høyst aktuelt å kartlegge utdanningstilbudet i Norge for slik å kunne sammenholde næringens framtidige kompetanse- og rekrutteringsbehov med antall tilgjengelige kandidater, herunder antall studieplasser/søkere og uteksaminerte kandidater per år, alle fagfelt/studieretninger.