Hvitere klippfisk - Vakuumbehandling og andel av røde buker på flekket fisk fra...

Hvitere klippfisk - Vakuumbehandling og andel av røde buker på flekket fisk fra linefangster

Forfatter(e):

Ingebrigt Bjørkevoll, Lasse Rindahl

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

VRI - Møre og Romsdal Fylke

Rapportnr:

MA 10-14
|

Isbn/Issn:

0804-54380

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

37

Nøkkelord:

Råstoff,  Kvalitet,  Produksjon,  Line,  Salting,  Saltfisk,  Klippfisk 
Bedriften Jacob Bjørge AS på Ellingsøy produserer klippfisk for meget kvalitetsbevisste kunder. Derfor blir det bare brukt råstoff av beste kvalitet som er fanget med line i til dette produktet. Likevel kan det forekomme kvalitetsfeil på fisken som misfarging, blod og lignende. Et av ønskene til bedriften er å kunne produsere klippfisk som har en jevnere og lysere hvitfarge enn det en gjør i dag. Derfor er utgangspunktet for prosjektet å se på kvalitetsforbedrende tiltak som kan medføre at fisken blir hvitere som ferdig klippfisk. Bedriften har vært i dialog med utstyrsleverandøren Prosess Industri AS i Ålesund og diskutert ulike tiltak som kan være aktuelle. Det Jacob Bjørge AS i første omgang ønsket å se på var bedre fjerning av blod ved bruk av vakuum, i tillegg til lagring i lake før videre salting. Prosess Industri AS installerte et prøveanlegg for vakuum-sug som ble uttestet hos Jacob Bjørge AS. Tiltaket med vakuum fjerning av blod etterfulgt av oppbevaring i lakebad gav økt hvitfarge og jevnere farge både på saltfisk og klippfisk av torsk, men forskjellene var små, spesielt for klippfisk. Fargeforskjellene kan tenkes å bli større under lagring, men dette ble ikke undersøkt. På grunn av den betydelige økningen i arbeidsinnsats og begrensningen i bedriftens lokaler, i tillegg til relativ små visuelle forskjeller i farge rett etter produksjon, ønsket ikke bedriften å jobbe videre med å optimalisere bruken av vakuum-sug utstyret i denne omgang. I et annet forsøk med vakuum, der flekket, hvitvasket råstoff ble utsatt for pulserende vakuum-trykk (-0,6 bar i 16 timer) ble det ikke registrert kvalitetsforskjeller mellom behandlet fisk og kontrollgrupper.
 
I det videre arbeidet i prosjektet ble omfanget av kvalitetsfeilen røde buker på flekket råstoff (etter vasking og før salting) av torsk kartlagt for fem ulike linebåter. Det ble registrert røde buker på mellom 7 og 21 % av fangstene, feil som en i bedriften vurderte ville medføre reduksjon i kvalitet (universal) på hvitvasket klippfisk til Italia. Om dette er den reelle andelen universal fisk kan være noe usikkert, siden fisken med feil ikke ble fulgt frem til kvalitetssortering av det ferdige produktet klippfisk. Likevel gir det gode indikasjoner på at en betydelig andel av lineråstoffet har feil som med relativt stor sannsynlighet vil redusere kvaliteten på klippfisken, spesielt i markeder med høye kvalitetskrav på hvitvasket klippfisk. Årsaken til røde buker er uvisst og dette bør studeres i det videre arbeidet med kvalitetsforbedrende tiltak på råstoff til salt- og klippfisk.