Vurdering av muligheter, utfordringer og begrensninger for utvikling av et havf...

Vurdering av muligheter, utfordringer og begrensninger for utvikling av et havfiske etter taskekrabbe i Norge.

Forfatter(e):

Astrid Woll, Jan Erik Dyb, Alf Albrigtsen

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

SND Trøndelag og FHF

Rapportnr:

Å0320

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

34

Nøkkelord:

Cancer pagurus,  Taskekrabbe,  Utenskjærs,  Fiskeri,  Kontinentalsokkel,  Bunnsubstrat,  Bunntemperatur 
Ut fra erfaringer fra utenskjærs fisket ved Irland, bør et fiske etter taskekrabbe foregå grunnere enn 200 m. Ved utvikling av et havfiske på norsk kontinentalsokkelen er derfor aktuelle områder begrenset til en del banker utenfor Lofoten / Vesterålen /Røst, Trøndelag, Møre samt norsk sone i Nordsjøen. Observasjoner av krabbe som bifangst på disse områdene er sparsomme, men i sydligere områder ved Møre ser det ut til at mengden har økt de siste årene. Et krabbefiske på bankene kan i enkelte perioder av året komme i konflikt med garnfiske og trål. Bunntemperaturen på de aktuelle bankene er fra 2-4°C lavere enn på området for utenskjærs fisket etter taskekrabbe ved Irland. Dette kan ha betydning for krabbens appetitt og matfylde. Ut fra intervju og mengde krabbe registrert som bifangst under garnfiske vinteren 2003, er det ressursgrunnlag for å gjennomføre forsøk med fiske etter krabbe på dypere vann i kanten innenfor 6 milsgrensen i perioden fra november til mars. Det er usikkert hvilken matfylde denne krabben har, og hvilke følger et slikt fiske vil få for det tradisjonelle høstfiske. Det er stor sannsynlighet for at det meste av krabben som senhøstes trekker ned på dypere vann er den samme som om våren og sommeren trekker til grunnere fravann hvor det tradisjonelle krabbefisket foregår. I Irland foregår utenskjærs fisket etter taskekrabbe utenfor 12 mila. Opplysninger vedrørende fangstratene i innenskjærs fisket ved Irland, tyder på at mengde krabbe ikke har minket i innenskjærs områdene etter at dette fisket startet. På grunn av generelt vanskelige værforhold vinterstid vil det være behov for utvikling/tilpasning av utstyr og redskaper.