Markedsmuligheter for umoden rogn fra nordsjøsild og NVG-sild: Delrapport AP2_2...

Markedsmuligheter for umoden rogn fra nordsjøsild og NVG-sild: Delrapport AP2_2-1

Forfatter(e):

Jon Erik Steenslid

Utgiver:

Segel

Oppdragsgiver:

Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

13

Nøkkelord:

Rogn,  Marked,  Sild,  Lønnsomhet 
Denne rapporten er utarbeidet på grunnlag av «Delrapport AP2_1» datert 14.06.2013, samt vedtak i styringsgruppemøte 17.06.2013, der det ble vedtatt at mulighetene for umoden silderogn til bruk i kosmetikk skulle undersøkes nærmere. Dette arbeidet har blitt gjennomført hovedsakelig ved hjelp av litteraturstudier, søk på internett, deltakelse på fagmesse samt møter og samtaler med industriaktører. Det globale markedet for kosmetikk er stort og omfattende, og preges av hard konkurranse gjennom blant annet merkevarebygging og utvikling av stadig nye produkter og konsepter. Dette fører igjen til at konfidensialitet og hemmeligholdelse er svært fremtredende, noe som gjør det utfordrende å innhente spesifikk markedsinformasjon. Gjennom arbeidet som ligger til grunn for denne rapporten føler vi oss allikevel komfortable med de resultater og anbefalinger som legges frem som grunnlag for videre prosjektarbeid.