Produktutvikling og markedsanalyse for isgalt og skjellbrosme. Delrapport 1: Pr...

Produktutvikling og markedsanalyse for isgalt og skjellbrosme. Delrapport 1: Prøveproduksjon og maskinell uttesting

Forfatter(e):

Ann Helen Hellevik, Iren Skjåstad Stoknes, Margareth Kjerstad, Andreas Wammer

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Norges Forskningsråd - Bioproduksjon og Foredling

Rapportnr:

Å9709

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

42

Nøkkelord:

Isgalt,  Skjellbrosme,  Produksjon,  Salting,  Kjemi,  Analyser,  Filetering 
Prosjektet «Produktutvikling og markedsanalyse for isgalt og skjellbrosme» er et samarbeid mellom utvalgte linefartøy, fiskeindustribedriftene Westfish A.S. og Aalesundfisk A.S og Møreforsking. Prosjektet er inndelt i to faser, denne rapporten omhandler resultater fra Fase 1 med uttesting av maskiner for bearbeiding av isgalt og skjellbrosme samt prøveproduksjon av saltede produktert og skjellbrosme.
 
Målsetningen med prosjektet var å kartlegge råstoffegenskapene til isgalt og skjellbrosme og finne egnet utstyr for maskinell bearbeidelse av artene. Under forsøkene har en greid å produsere skinnfrie fileter av frosset og tint isgalt og skjellbrosme på en tilfredstillende måte. Tint skjellbrosme har lett for å avgi vann og miste den naturlige elastisiteten i fiskekjøttet. Denne arten er trolig best egnet til produksjon av lett- og fullsaltede produkter. Isgalt har en svært fast og fin konsistens i kjøttet og har derfor det største potensialet som fersk eller frossen filet.
 

I videreføringen av prosjektet vil en utføre ytterligere salteforsøk for anvendelse av artene til klippfiskproduksjon. Det vil bli gjennomført en pilotproduksjon av de mest interessante produkt-variantene med påfølgende markedtestesting  i det spanske og franske markedet.