Utvikling av en akustisk metodikk for ressurskartlegging av stortare (Laminaria...

Utvikling av en akustisk metodikk for ressurskartlegging av stortare (Laminaria hyperborea)

Forfatter(e):

, Jan Erik Dyb, Norvald Kjerstad, Jan Helge Fosså

Utgiver:

Møreforsking Marin

Oppdragsgiver:

Havforskingsinstituttet

Rapportnr:

Å9916

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

24

Nøkkelord:

Laminaria hyperborea,  Stortare,  Akustikk,  Biomasse 
Prosjektet er en fortsettelse av et arbeid som ble staret i 1994 av Møreforsking Ålesund i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Simrad Subsea a/s. Hensikten var å undersøke tarens akustiske egenskaper for bruk i biomasse estimat med ekkolodd. I videreføringsprosjektet (1995-97) var første trinn i prosessen å finne korrelasjonen mellom tarens akustiske refleksjons-egenskaper (Sa) og den biomassen som ble funnet ved dykking. Utfra undersøkelsene foretatt i 1995 og 1996 ble en foreløpig relasjon mellom tarens Sa-verdi og den reelle biomasse/m2 for taren funnet. Relasjonen bør i framtiden justeres.
 
I 1997 ble biomassen beregnes akustisk over større områder før og etter tråling. Metodikken ble evalueret ved å sammenligne den mengde tare som ble høstet under tråling av områdene. Resultatene viste noenlunde samsvar, men bearbeiding av dataene var arbeidskrevende. Dersom akustisk biomasseberegning av stortare skal bli et nyttig redskap, må man finne en metodikk som tar vekk opplagte feilverdier ved registreringer av Sa-verdier. Grenseverdien vil variere med mengde stortare på et felt og bør derfor vurderes i forhold til de ekkoregistreringene man får.