" - er det oss i skolen, eller noe med systemet?"

" - er det oss i skolen, eller noe med systemet?"

Forfatter(e):

Irene Bele, Siv Måseidvåg Gamlem, Randi Bergem

Utgiver:

Møreforsking Volda

Oppdragsgiver:

Sokndal kommune

Rapportnr:

65
|

Isbn/Issn:

978-82-7692-284-4 (elektronisk utgåve), 978-82-7692-283-7 (papirutgåve)

Publikasjonstype:

Forskningsrapport
|

Sidetall:

174

Nøkkelord:

Barn og unge,  Grunnskule,  Utdanning,  Spesialpedagogikk,  Kompetanse 
Rapporten presenterer resultatene fra en kartlegging av grunnskoleopplæringen i Sokndal kommune. Kartleggingen er gjennomført av Møreforsking Volda på oppdrag for Sokndal kommune. Hovedfokus har vært å belyse ulike forhold knyttet til tilpasset opplæring opp mot spesialundervisning og den ordinære undervisningen ut fra ulike informanter sin opplevelse og forståelse av hva som preger grunnskoleopplæringen. Informanter har vært skoleeier, skoleledere, lærere, foreldre, PPT, BUP, psykiatritjenesten, helsestasjonen, barnevernet og styrerne i barnehagene. I siste del av rapporten er funnene drøftet i lys av nyere norsk utdanningsforskning.