Mellom frihet og distanse. Evaluering av ny organisasjonsform i Fræna kommune

Mellom frihet og distanse. Evaluering av ny organisasjonsform i Fræna kommune

Forfatter(e):

Ingunn Gjerde, Eli Kjersem, Lars Rønhovde, Turid Aarseth

Utgiver:

Møreforsking Molde AS

Oppdragsgiver:

Fræna kommune

Rapportnr:

0709
|

Isbn/Issn:

978-82-7830-112-8

Publikasjonstype:

Rapport
|

Sidetall:

104
download

Denne rapporten er en evaluering av den organisasjonsreformen Fræna kommune gjennomførte fra 1. januar 2004. Kommunen gikk da over til såkalt flat struktur ved at de tok bort sektoradministrasjonene og organiserte virksomheten i resultatenheter. Hovedutvalgene ble også tatt bort og erstattet av to tverrsektorielle utvalg.

Kommunen har oppnådd en del av det som var målsettingen med reformen. De har fått en bedre økonomistyring og innen mange enheter klarer en å utnytte det økte ansvaret og den nye friheten på en god måte. Problemene med reformen er i stor grad knyttet til etablering av gode arenaer for informasjonsutveksling, få til en heving av den generelle ledelseskompetansen og utvikle gode rutiner for konflikthåndtering innen de enkelte enhetene. Samhandlingen mellom det politiske nivå og det administrative nivå har ikke funnet en tilfredsstillende form.